mesto

Banská Bystrica

Časti obce

Banská Bystrica 400921
Iliaš 418146
Jakub 418134
Kostiviarska 400993
Kráľová 418122
Kremnička 400968
Majer 418111
Podlavice 400956
Radvaň 400944
Rakytovce 418109
Rudlová 418092
Sásová 400932
Senica 400981
Skubín 418081
Šalková 400970
Uľanka 410070

Katastrálne územia

Banská Bystrica 801062
Kostiviarska 801453
Kremnička 801381
Podlavice 801283
Radvaň 801241
Sásová 801101
Senica 801411
Šalková 801402
Uľanka 866423

Základné sídelné jednotky

Banská Bystrica - historické jadro 20106
Dolina Baranovo 20111
Fončorda - Internátna 20130
Fončorda - Mládežnícka 28045
Fončorda - Tulská 20131
Graniar 28041
Jakub 20144
Kostiviarska 20145
Králiky 22808
Kráľová 20123
Kremnička 20138
Majer 20115
Mesto - sever 20108
Mesto - východ I 20114
Mesto - východ II 28217
Mútno - Králiky 20136
Nemecký vrch 20135
Nemocnica 20113
Podlavice 20128
Pod Suchým vrchom 20134
Pri parku 20107
Pršany 20132
Radvaň 20124
Rakytovce 20139
Rudlová I 20112
Rudlová II 28044
Rudlovský potok 20109
Sásová I 20110
Sásová II 28043
Senica 20141
Sídlisko SNP 20119
Skubín 28215
Smrečina 20118
Stará Fončorda I 20125
Stará Fončorda II 28216
Stará Kopa - Turička 20116
Stará Radvaň 20122
Suchý vrch 20133
Šalková 20140
Školský areál - nová nemocnica 20127
Štiavničky 20126
Trieda Hradca Králové 28042
Uhlisko 20117
Uľanka 26642
Urpín 20120
Vartovka 20121
Vysielač I 28218
Vysielač II 20129

Banskobystrický kraj (6) » Okres Banská Bystrica (601) » Banská Bystrica (SK0321508438)